Algemene voorwaarden

Ons websiteadres is: www.gandongofficial.com

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Merah Trading
KvK nr: 82476721
Adres: Leonofstraat 15 1562 BR Krommenie

Contactgegevens:

  • E-mail: info@gandongofficial.com

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenissen:

Reflectieperiode: de periode waarbinnen de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of aankoopverplichting zich over een langere periode uitstrekt;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om zich terug te trekken uit de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd;

Ondernemer:
1. verwijst naar Merah Trading, de entiteit die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt via de website gandongofficial.com.
2. Alle referenties naar “de website” of soortgelijke termen expliciet verwijzen naar de domeinnaam gandongofficial.com, die wordt beheerd en onderhouden door Merah Trading.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij binnen het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en deze worden op verzoek van de consument kosteloos toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat deze op verzoek van de consument kosteloos zullen worden toegezonden. In het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer afbeeldingen gebruikt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen, de eventuele kosten van aflevering, de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; de wijze waarop de consument vóór het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan worden gebracht, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voor het sluiten van de overeenkomst; de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 4 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer kan – binnen wettelijke kaders – nagaan of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren, met opgave van redenen, of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht

1. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de informatie in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij de ondernemer deze informatie al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten, is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5a – Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen (Niet gebruikt). Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Gedurende deze periode zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden (passen). Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 5b – Herroepingsrecht bij levering van diensten

Bij het leveren van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 8 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
c) de in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 – Overeenstemming en garantie

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Het adres dat de consument aan de ondernemer heeft doorgegeven, geldt als plaats van levering. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Bij ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. Tenzij anders overeengekomen, draagt de ondernemer het risico van beschadiging en/of vermissing van producten tot het moment van bezorging aan de consument.

Wij hanteren een levertijd van 1 tot 3 dagen. De door ons opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Voor leveringen wordt een bijdrage van € 4,99 per bestelling in rekening gebracht.

Artikel 11 – Duurtransacties

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst als een overeenkomst voor onbepaalde tijd worden voortgezet en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 12 – Betaling

Tenzij anders overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na levering van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van deze overeenkomst betreffende documenten. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Aanbod

Alle aanbiedingen en offertes door ons geplaatst, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Hieruit kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 14 – Overmacht

Indien bestelde producten niet beschikbaar zijn door overmacht van blijvende of tijdelijke aard, wordt het aankoopbedrag terugbetaald.

Artikel 15 – Bedenktijd

Na ontvangst van het product heeft de consument een bedenktijd van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het product terug te sturen, mits in de originele staat. Daarnaast komen de kosten van retourzending voor rekening van de consument. In geval van ontbinding zal gandongofficial.com de betaalde bedragen binnen 7 dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen. Eventuele schade en/of gebreken aan de inhoud moeten binnen 4 werkdagen per e-mail aan gandongofficial.com worden gemeld.

Artikel 16 – Klachtenprocedure

De ondernemer beschikt over een duidelijk gepubliceerde klachtenprocedure en handelt de klacht overeenkomstig deze procedure af. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven, na constatering van de gebreken, bij de ondernemer worden ingediend. Klachten bij de ondernemer ingediend zullen binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst worden beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen antwoorden met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Bestellingen tijdens promoties (uitverkoop) kunnen alleen worden geruild.

Artikel 17 – Intellectueel eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van getoonde informatie, aankondigingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internet site rusten bij gandongofficial.com, haar leveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 18 – Persoonsgegevens

gandongofficial.com zal de gegevens van de Koper alleen verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. gandongofficial.com houdt zich hierbij aan de toepasselijke privacyregels en wetgeving.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle aanbiedingen van gandongofficial.com, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Artikel 20 – Uw rechten

U kunt altijd bij gandongofficial.com informeren welke gegevens over u worden verwerkt. Hiervoor kunt u een e-mail sturen. U kunt ook per e-mail aan gandongofficial.com vragen om verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die gandongofficial.com zo spoedig mogelijk zal verwerken. Als u geen informatie meer wenst te ontvangen, kunt u gandongofficial.com daarover informeren. Informatie wordt alleen verzonden als u uw e-mailadres heeft verstrekt.

Artikel 21 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Merah Trading en de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 25 – Wijzigingen

Merah Trading behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht na een kennisgevingstermijn van 7 dagen.

Artikel 26 – Geschillenbeslechting

Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door [rechterlijke instantie/arbitrage-instantie], met uitsluiting van iedere andere rechterlijke instantie.

Artikel 27 – Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 28 – Overige bepalingen

Alle overige bepalingen die niet expliciet in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen, blijven onverminderd van kracht.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 9 april 2024.